Profil společnosti

Společnost Ekostavby Brno, a.s. vznikla v roce 1992 jako řada jiných firem transformací státního podniku Jihomoravských státních  lesů Brno a to ze specializovaného stavebního závodu. Nosným programem nově vzniklé akciové společnosti byly stavební práce pro lesní hospodářství – zejména hrazení bystřin, výstavba a opravy komunikací, výstavba průmyslových a bytových objektů a provozování mechanizace a nákladní dopravy.

Po privatizaci, která proběhla v první polovině devadesátých let, došlo ke změně výrobního programu do třech základních oblastí a to vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb. Výrobní program byl naplněn zejména úpravami vodních toků, protipovodňovými stavbami, výstavbou a obnovou vodních nádrží a odbahněním rybníků, opravami lesních cest, rekultivacemi skládek a výstavbou inženýrských sítí.
V současné době se firma řadí do kategorie středních firem a při obratech cca 200-250mil.Kč zaměstnává 100 zaměstnanců v hlavní sezóně.
Od roku 2009 převažují v celkovém obratu inženýrské stavby a to odkanalizování měst a obcí včetně výstavby ČOV, vodohospodářské stavby se zaměřením na protipovodňové úpravy toků, odbahňování rybníků, hrazení bystřinných toků a v menší míře stavby účelových komunikací, cyklostezek a další drobné stavby zejména pro komunální sféru.
Výrobní střediska realizují zakázky zejména v regionu jižní a severní Moravy, jinak v rámci ČR tam, kde se je podaří získat ve veřejných obchodních soutěžích.
Proti konkurenci se snaží akciová společnost prezentovat krátkými lhůtami výstavby , znalostí a umem techniků a dělníků a dále použitím technologií blízkých přírodě. Jedná se např. o konstrukce dlažeb, zdiva, gabionů z lomového kamene, z mechanicky zpevněného kameniva pro povrchy cest, použití  dřeva nebo různých typů vegetačních krytů.
Při výstavbě gravitační, tlakové nebo podtlakové kanalizace využívá pouze kvalitní a vyzkoušené trubní materiály, u technologií čistíren odpadních vod uplatňuje zkušeností z již realizovaných staveb.
Společnost klade dlouhodobě důraz na další vzdělávání technických i výrobních pracovníků. Řídící pracovníci staveb jsou autorizovaní technici nebo inženýři v příslušném oboru, pracovníci v dělnických profesích si rozšiřují kvalifikaci v dalších řemeslných oborech.
Pro zvýšení kvality stavební produkce a ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce společnost zavedla, certifikovala a udržuje systémy podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.
Výsledky dokončených staveb jsou velmi často příznivě hodnoceny odbornou i laickou veřejností a v soutěži Stavba Jihomoravského kraje se pravidelně společnost umisťuje mezi třemi oceňovanými stavbami v kategorii vodohospodářských nebo ekologických staveb.
Akciová společnost chce trvale naplňovat vizi přátelské společnosti vůči veřejnosti, vlastníkům a zaměstnancům a takovou důvěru chápe jako dlouhodobý zdroj udržitelnosti a prosperity.
Společnost Ekostavby Brno, a.s. se snaží od roku 2010 aktivně pomáhat v sociální sféře a to tím, že se poskytnutými finančními prostředky podílí na nákupu sociálních vozidel pro nestátní zdravotnická zařízení, sdružení a příspěvkové organizace, které pečují o seniory, zdravotně postižené nebo sociálně znevýhodněné občany.